Nepal's Flag

Procedure

S.N.ParticularsDetails
1Ghas Ko Nursary Karyabidi Click to Download
2Silo Pit Karyabidi Click to Download
3Simantakrit Karyabidi Click to Download
4उन्नत घाँस विउ विजन भण्डार भवन निर्माण सहयोग Click to Download
5निजि व्यावसायीक फार्म स्थापना तथा Click to Download
6प्रजननका लागी बोका वितरण कार्यक्रम Click to Download
7मिल्क एनालाईजर मेशिन बितरण Click to Download
8कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन मार्फत आय आर्जनमा सहयोग कार्यक्रम कार्यानयन Click to Download
9मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७५ Click to Download
10उत्पादन (दुध) प्रवर्द्धनमा आधारित किसान सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि २०७५ Click to Download
11मत्स्य उत्पादन बिशेष कार्यक्रम पहिलो शंसोधन २०७३ Click to Download
12एक लिंगीय टिलापिया पिंगासियस ह्याचरी निर्माण एवं व्यवस्थापन कार्यक्रम कर्यान्वयन कार्यविधी, २०७२ Click to Download
13कार्प ह्याचरी निर्माण एवमं व्यवस्थापन Click to Download
14नर्सरी-पोखरी-निर्माण Click to Download
15पशुपन्छी विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ Click to Download
16मत्स्य विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्_चालन विधि, २०७६ Click to Download