Nepal's Flag

Procedure

S.N.ParticularsDetails
1कृषि तथा पशु विषय अध्ययन गरेका युवाहरुलाई उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ Click to Download
2कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयमा अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ Click to Download
3उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ Click to Download
4Ghas Ko Nursary Karyabidi Click to Download
5Silo Pit Karyabidi Click to Download
6Simantakrit Karyabidi Click to Download
7उन्नत घाँस विउ विजन भण्डार भवन निर्माण सहयोग Click to Download
8निजि व्यावसायीक फार्म स्थापना तथा Click to Download
9प्रजननका लागी बोका वितरण कार्यक्रम Click to Download
10मिल्क एनालाईजर मेशिन बितरण Click to Download
11कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन मार्फत आय आर्जनमा सहयोग कार्यक्रम कार्यानयन Click to Download
12मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७५ Click to Download
13उत्पादन (दुध) प्रवर्द्धनमा आधारित किसान सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि २०७५ Click to Download
14मत्स्य उत्पादन बिशेष कार्यक्रम पहिलो शंसोधन २०७३ Click to Download
15एक लिंगीय टिलापिया पिंगासियस ह्याचरी निर्माण एवं व्यवस्थापन कार्यक्रम कर्यान्वयन कार्यविधी, २०७२ Click to Download
16कार्प ह्याचरी निर्माण एवमं व्यवस्थापन Click to Download
17नर्सरी-पोखरी-निर्माण Click to Download
18पशुपन्छी विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ Click to Download
19मत्स्य विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्_चालन विधि, २०७६ Click to Download
20बाख्राको व्रिडर र मल्टिप्लायर हर्ड कार्यक्रम संचालन विधि २०७६ Click to Download
21कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम, २०७७ Click to Download
22पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास
कार्यक्रम संचालन विधि २०७७
Click to Download