Nepal's Flag
Tulsi Ram Bhandari
Officiating Director
dolfdp5@gmail.com
9857075596
Dr. Bhakta Niure
Information Officer
niurevet@gmail.com
071438596

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

परिचय ः

 

ग्यालरी

तपाईं निम्न साधनहरू मार्फत आफ्नो उजुरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ