Nepal's Flag

Annex

S.N.ParticularsDetails
1उत्पादन आधारित
Click to Download
2पशुपन्छी पर्यटन प्रवर्द्धन मार्फत आयआर्जनमा सहयोग कार्यक्रमको Click to Download
3पशुपंक्षी आनुवंशिक Click to Download
4दुध प्रशोधन तथा विविधिकरण उद्योग र उन्नत पशुपन्छी श्रोत स्थापना र्कायक्रमका लागी अनुसूची Click to Download
5पशुपंक्षी वध स्थल कार्यक्रमको अनुसूचि Click to Download
6वरफ उत्पादन उद्योग र चिसोपानीमा मत्स्य पालन कार्यक्रमको अनुसूचीहरु Click to Download