Nepal's Flag

Annex

S.N.ParticularsDetails
कृषि तथा पशु विषय अध्ययन गरेका युवाहरुलाई उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमको अनुसूची Click to Download
प्राविधिक धारका विद्यालयलाई सहयोग कार्यक्रम अनुसूची Click to Download
उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम
Click to Download
पशुपन्छी पर्यटन प्रवर्द्धन मार्फत आयआर्जनमा सहयोग कार्यक्रमको Click to Download
पशुपंक्षी आनुवंशिक Click to Download
दुध प्रशोधन तथा विविधिकरण उद्योग र उन्नत पशुपन्छी श्रोत स्थापना र्कायक्रमका लागी अनुसूची Click to Download
पशुपंक्षी वध स्थल कार्यक्रमको अनुसूचि Click to Download
वरफ उत्पादन उद्योग र चिसोपानीमा मत्स्य पालन कार्यक्रमको अनुसूचीहरु Click to Download
9कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सम्वन्धि निवेदन दर्ताको लागी आवश्यक अनुसूचीहरु Click to Download
10प्रदेशको ब्राण्डिङ्ग (छुर्पी) कार्यक्रमको लागी प्रस्तावना पेश गर्ने अनुसूची Click to Download