Nepal's Flag
डा. हरि वहादुर कुंवर
निर्देशक
dolfdp5@gmail.com
071420436
रिम वहादुर थापा
सूचना अधिकारी
rimmagar8@gmail.com
9847300856

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञकेन्द्रहरुका सुचनाहरु

Welcome to the Directorate of Livestock and Fisheries Development

Gallery

You can register your complaints through the following means